ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಏಪ್ರಿಲ್, 2021 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ವೈಚಾರಿಕತೆಯೆಂದರೆ ಶುಷ್ಕವಲ್ಲ, ಅದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ

ಇಮೇಜ್
  ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆ