ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಜುಲೈ, 2021 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ

ಇಮೇಜ್
KS Narayanacharya Mukha Mukhi ಕೆ.ಎಸ್‍. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ 'ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ'ದ 'ಮುಖಾ-ಮುಖಿ'ಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನಕಾರ ಕೆ.ಎಸ್‍. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ