ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2021 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನರಹಳ್ಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ

ಇಮೇಜ್
  Narahalli Balasubramanya Interview | Mukha Mukhi |  ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮುಖಾ ಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ. ವಿವರವಾದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ