ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಜನವರಿ, 2022 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಕಣವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ

ಇಮೇಜ್
  Chennaveera Kanavi Mukha Mukhi |  'ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ’ದ ‘ಮುಖಾ-ಮುಖಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ʼಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿʼಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರವಾದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ